Algemene voorwaarden van Brouwerij de Die v.o.f.

 

  1. Definities

Onder schriftelijk contact wordt verstaan communicatie d.m.v. post naar adres Huygensstraat 11, 1813 XE te Alkmaar dan wel elektronisch via email naar info@brouwerijdedie.nl.

 

  1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Brouwerij de Die, uit name van Brouwerij de Die handelende partij(en) en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestiging en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgewezen.

 

  1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Brouwerij de Die heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. Aanvaarding geschied d.m.v. een telefonische dan wel schriftelijke toezegging.

 

  1. Vergoeding

Indien er geen afspraken zijn gemaakt betreffende de leveringskosten zijn deze kosten 10 euro + aantal kilometers maal €0.19, gerekend volgends de kortste route op ANWB routeplanner gerekend vanaf Herculesstraat 2, 1812 PG te Alkmaar.

 

  1. Factuur en betaling

5.1 De wederpartij zal de factuur van Brouwerij de Die op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Brouwerij de Die heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

5.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3 Indien Brouwerij de Die het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 5%. Ook heeft Brouwerij de Die in dit geval het recht om de geleverde producten  en / of diensten terug te vorderen.

5.4 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten is in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

5.5 Geleverde producten en/of diensten blijven eigendom van Brouwerij de Die tot de betaling in zijn geheel is voldaan.

 

  1. Levering

6.1 Producten worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf moment van ontvangst voor risico van de Wederpartij.

6.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Brouwerij de Die vastgesteld.

6.3 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 

  1. Klachten

Klachten inzake de geleverde producten en/of diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen schriftelijk aan Brouwerij de Die te worden medegedeeld.

Brouwerij de Die heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goede producten en/of diensten voor het afgekeurde product en/of dienst te leveren.

 

  1. Opdracht

8.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Brouwerij de Die zich jegens de Wederpartij verbind om producten en/of diensten te leveren.

8.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij.

8.3 In geval van annulering van een door Brouwerij de Die geleverde dienst geldt de maximale tijdsduur van 48 uur voor de aanvang van de opdrachtovereenkomst. Is dit niet het geval, dan heeft Brouwerij de Die recht op 50% van de kosten, vermeld op de opdrachtovereenkomst, per factuur in rekening te brengen aan de Wederpartij.

8.4 Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

  1. Aansprakelijkheid van Brouwerij de Die

9.1 Brouwerij de Die is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld, nalatigheid of opzet aan de zijde van Brouwerij de Die of door

hem ingeschakelde personen. De schade is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijke uitgekeerde somma.

9.2 Brouwerij de Die is geen producent en koopt de geleverde producten in bij derden. Brouwerij de Die houdt zich dan ook niet aansprakelijk voor gebreken in, op of aan zijn producten veroorzaakt door de producent.

 

  1. Faillissement/surséance

Zowel Brouwerij de Die als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 8 Maart 2017 te Alkmaar